gallery/inc-data-pix-original-Homepageslider-advies

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van MRH Kantoorinrichting, gevestigd te Assendelft

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door

MRH Kantoorinrichting uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de eigen voorwaarden

van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook wordt door MRH Kantoorinrichting

uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar haar

voorwaarden bindt MRH Kantoorinrichting dan ook niet, tenzij het tegendeel bij het sluiten van de

overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Een door de opdrachtgever gedaan beroep

op gewoonterecht is niet toegestaan.

1.3 De opdrachtgever met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd,

wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met MRH Kantoorinrichting gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 MRH Kantoorinrichting: MRH Kantoorinrichting.

2.2 De opdrachtgever/ afnemer: de opdrachtgever.

2.3 De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

en die opdracht geeft voor het uit te voeren werk.

2.4 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

Artikel 3 - Offertes en/ of aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van MRH Kantoorinrichting zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

anders is aangegeven, vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal vier weken te

rekenen vanaf de datum van de offerte, of in het geval van aanbiedingen zolang de aanbieding

van kracht is.

3.2 De in de offerte en/of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is

aangegeven.

3.3 De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet

bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen getekende

overeenkomst of een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging, onverlet de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de door hem verstrekte gegevens. Geringe

maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in

constructies of onderdelen blijven voorbehouden.

3.4 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van

ondertekening van het contract door MRH Kantoorinrichting, onderscheidenlijk op de dag van

verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door MRH Kantoorinrichting.

3.5 Elke aanbieding is, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale

omstandigheden en gedurende de bij MRH Kantoorinrichting geldende werkuren. In geval van levering

of montage buiten de normale werkuren om, wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend

van:

- 30% op normale werkdagen, met dienverstanden dat gedurende de nachttoeslag 40%

bedraagt;

- 60% op zaterdag;

- 100% op zon- en feestdagen.

Artikel 4 - Prijs

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

worden opgelegd.

4.2 lndien MRH Kantoorinrichting met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, hebben

prijswijzigingen ter zake van prijsbepalende factoren geen invloed op de overeengekomen prijs,

indien deze prijswijzigingen zich voordoen binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst

tussen MRH Kantoorinrichting en de opdrachtgever.

4.3 MRH Kantoorinrichting mag wijzigingen in de arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of

materialen, die de fabrikant aan haar in rekening brengt voor zover die onmiddellijk ter zake van

de overeengekomen prestatie besteedt respectievelijk gebruikt worden en die zich meer dan drie

maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever doorberekenen.

lndien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de

overeenkomst te ontbinden.

4.4 Eventuele installatie- en montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering (af-

magazijn) te maken kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 5 - Levering

5.1 Onder levering wordt verstaan: de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of

personen, die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen.

5.2 Alle door MRH Kantoorinrichting gedane opgaven van leveringstermijnen in de offertes en/of

aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld op basis

van gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst bij MRH Kantoorinrichting bekend waren en

zullen steeds zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.

5.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever MRH Kantoorinrichting derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van enige termijn zullen de opdrachtgever en

MRH Kantoorinrichting zo spoedig met elkaar in overleg treden.

5.4 Bij leveranties ter waarde van meer dan € 1000,00 door MRH Kantoorinrichting aan de opdrachtgever

geldt “levering franco”. MRH Kantoorinrichting heeft aan zijn leveringsvoorwaarden voldaan, indien zij

de producten in Nederland, “franco thuis” (hal begane grond) en buiten Nederland, “franco

Nederlandse grens” heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere

overeengekomen verplichtingen.

5.5 De bepaling van de wijze van transport, alsmede het aanwijzen van de transporteur geschiedt bij

uitsluiting door MRH Kantoorinrichting, mede in verband met het feit dat de aard van de door MRH Kantoorinrichting  geleverde goederen zorgvuldig transport noodzakelijk maakt. MRH Kantoorinrichting

behoudt zich het recht voor om na overleg met de opdrachtgever de opdracht in gedeelten te

leveren en deze deelleveringen te factureren.

5.6 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door de opdrachtgever van de uitvoering van de opdracht

noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.

c. de dag van de vervulling van de voor aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke

formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door MRH Kantoorinrichting van hetgeen volgens de overeenkomst

voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.7 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is MRH Kantoorinrichting in geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor.

gevolgschade, hoe dan ook genaamd. Bij een overeenkomst met een consument is MRH Kantoorinrichting ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden, die in een zodanig verband

met de overschrijding staat, dat zij MRH Kantoorinrichting mede gezien het feit van aansprakelijkheid

en de aard van de schade kan worden toegerekend.

5.8 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de gekochte producten op de overeengekomen

plaats. Bij gebreke aan/dan is MRH Kantoorinrichting gerechtigd om zonder ingebrekestelling

betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en

worden deze producten geacht door de opdrachtgever van MRH Kantoorinrichting te zijn afgenomen,

waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit

voortvloeiende kosten worden opgeslagen, een en ander onverminderd de aan MRH Kantoorinrichting

verder toekomende rechten.

5.9 MRH Kantoorinrichting is in geen geval tot enige nalevering verplicht.

Artikel 6 - Montage

6.1 Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende

voorde montagedienst van MRH Kantoorinrichting geldende normale werkuren. Indien de

werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal

hier/door aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 3 lid 5 in rekening worden

gebracht.

6.2 Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever

gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in

het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de

opdrachtgever voor akkoord getekend en aan MRH Kantoorinrichting geretourneerd. De beoordeling

van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is

voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgevervoor eigen rekening en risico:

a. dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van MRH Kantoorinrichting behoren,

zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilder werk of

andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;

b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten,

waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

c. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende

grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden

door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw

en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;

d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de

gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor MRH Kantoorinrichting toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voorde opslag van deze producten en gereedschappen.

Artikel 7- Proefopstellingen

7.1 Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op

onderstaande voorwaarden.

7.2 Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering

met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 5000,00, exclusief omzetbelasting,

alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte

met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat,

te visualiseren.

7.3 Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal MRH Kantoorinrichting, onmiddellijk

nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten,

vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Transportkosten,

vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen pas afzonderlijk in rekening

worden gebracht, indien de opdrachtgever heeft aangegeven de producten te willen behouden.

7.4 De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik,

beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van

de betrokken producten.

Artikel 8 - Betaling, opschorting, rente en incassokosten

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:

a. tot 10.000 euro exclusief omzetbelasting: zodra er geleverd is conform artikel 5 lid 4;

b. vanaf 10.000 euro of meer exclusief omzetbelasting:

- 30% bij opdracht;

- 60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten;

- 10% zodra er geleverd is conform artikel 5 lid 4;

c. wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is.

8.2 Betaling dient op de door MRH Kantoorinrichting redelijkerwijs aan te geven wijze binnen acht dagen

na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De

betalingstermijn is een fatale termijn. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever over het

openstaande bedrag wettelijk (handelsrente) verschuldigd.

8.3 Gedane betalingen geschieden strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en

kosten en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt MRH Kantoorinrichting dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.

8.4 Ook al is voor een totale levering een bedrag als prijs overeengekomen dan heeft MRH Kantoorinrichting niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk een factuur te zenden en voldoening daaraan binnen acht dagen na factuurdatum te verlangen.

8.5 lndien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij

niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking

tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

De volledige prijs is steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a. lndien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance

van betaling heeft gevraagd, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling

aanhangig is gemaakt;

b. Enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen

van de opdrachtgever;

c. Bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot en met voornemens verlaten

van Nederland blijkt.

8.7 lndien de opdrachtgever nalatig blijft enige (deel) factuur te voldoen, is de opdrachtgever

buitengerechtelijke incassokosten, gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van €

250,- verschuldigd.

8.8 De door MRH Kantoorinrichter redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van

rechtsuitoefening, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen evenals de in

rechte vastgestelde (proces) kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.9 MRH Kantoorinrichting is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting met een

afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperking van 2% te verhogen. Bij het betalen vóór of

op de vervaldag mag de afnemer het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud, verlening/overdracht van rechten

9.1 Zolang de opdrachtgever niet al het MRH Kantoorinrichting aan de opdrachtgever, uit hoofde van

leveringen of werkzaamheden verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, volledig aan MRH Kantoorinrichting heeft voldaan blijven de aan opdrachtgever geleverde goederen, hetzij verwerkt

hetzij onverwerkt eigendom van MRH Kantoorinrichting.

9.2 De door MRH Kantoorinrichting geleverde goederen, die krachtens artikel 9.1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever verplicht voor zorgvuldige behandeling van

deze goederen zorg te dragen en is hij niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander

recht op te vestigen.

9.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen

of doen gelden is opdrachtgever verplicht MRH Kantoorinrichting zo snel als redelijkerwijs van hem

verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

9.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks

niets zal doen, is MRH Kantoorinrichting gerechtigd de afgeleverde goederen, waarop het in artikel

9.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die de zaak voor de

opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever zal aan MRH Kantoorinrichting alle medewerking verlenen, teneinde MRH Kantoorinrichting in de gelegenheid te

stellen het in artikel 9.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van

de geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventuele benodigde demontages, zulks op

straffe van een boete van minimaal 10% van het verschuldigde bedrag per dag. MRH Kantoorinrichting zal in

voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde goederen.

9.5 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van MRH Kantoorinrichting:

a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal de polis van deze

verzekeringen ter inzage te geven;

b. Alle aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MRH Kantoorinrichting op de

manier die wordt beschreven in artikel 3z329 BW;

c. De vorderingen, die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het

doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door MRH Kantoorinrichting geleverde

zaken te verpanden aan MRH Kantoorinrichting op die manier die wordt voorgeschreven in

artikel 3:329BW

Artikel 10 - Risico

10.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken, die voorwerp zijn van de overeenkomst gaat op

opdrachtgever over op het moment, waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de

opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

Artikel 1 1- Reclamering en garantie

11.1 De opdrachtgever dient het geleverde bij aflevering —of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten)

onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst

beantwoordt te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de geleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het

overeen gekomene;

c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen; —indien deze

ontbreken- aan de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of

handelsdoeleinden.

11.2 Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk

veertien dagen na de feitelijke overdracht, aan de opdrachtgever in een schriftelijke

gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan MRH Kantoorinrichting te geschieden.

Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk

binnen 48 uur na het verstrijken van de in de artikelen 11.3 en 11.4 bedoelde garantietermijn, in

een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan MRH Kantoorinrichting te

geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen MRH Kantoorinrichting ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van ven/al aanhangig te worden gemaakt.

11.3 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat MRH Kantoorinrichting in voor zowel de

deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor

gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf

maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

11.4 Artikelen 11.2 en 11.3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken, die hun oorzaak

uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door MRH Kantoorinrichting.

lndien montage/installatie van het product door MRH Kantoorinrichting plaatsvindt, gaan de in de

artikelen 11.2 en 11.3 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door MRH Kantoorinrichting is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 5 lid 4 zijn verstreken.

11.5 lndien de garantie van toepassing is en de zaken gebreken tonen, is MRH Kantoorinrichting verplicht

binnen veertien dagen, nadat de opdrachtgever haar het gebrek heeft gemeld, het gebrek te

herstellen dan wel indien herstel op bezwaren stuit, de zaak te vervangen.

11.6 De opdrachtgever kan ter vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen

indien:

a. MRH Kantoorinrichting twee maal toe een poging heeft gedaan het gebrek zelf te

herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn gebleken en het gebrek voldoende ernstig is

om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of,

b. lndien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft

vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken of

ontbinding rechtvaardigen.

11.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk

het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of

onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;.

b. normale slijtage;

c. montage/ installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de

toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk

zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan MRH Kantoorinrichting voor bewerking

zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie

van de opdrachtgevertoegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever

aangeleverde materialen en zaken;

h. door MRH Kantoorinrichting van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen

garantie aan MRH Kantoorinrichting heeft verstrekt.

11.8 lndien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor

hem uit de met MRH Kantoorinrichting gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende

overeenkomst voortvloeit, is MRH Kantoorinrichting met betrekking tot geen van deze

overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. lndien de opdrachtgever

zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MRH Kantoorinrichting tot demontage, reparatie

of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke

aanspraak uit hoofde van garantie.

11.9 lndien MRH Kantoorinrichting om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten

vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van MRH Kantoorinrichting is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van

deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

12.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van MRH Kantoorinrichting, de toepasselijkheid van de

wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de

betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 12.1 is alle

aansprakelijkheid van MRH Kantoorinrichting, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en

schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen

beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. In dat geval is de

aansprakelijkheid van MRH Kantoorinrichting beperkt tot het bedrag van de door de verzekering

gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. lndien de

verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van MRH Kantoorinrichting beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de

voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW)

12.3 MRH Kantoorinrichting is derhalve ook niet aansprakelijk voor - schending van octrooien, licenties of

andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever

verstrekte gegevens;- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever

ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere

zaken.

12.4 lndien MRH Kantoorinrichting, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en

bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

12.5 ln geval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijkte stellen opdrachtgever is, is hij

gehouden MRH Kantoorinrichting te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle

aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waardoor de aansprakelijkheid van MRH Kantoorinrichting in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

12.6 MRH Kantoorinrichting is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze

uitdrukkelijk onderdeel zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij

normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet

valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de

onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen

aan weerszijden opgeschort.

13.2 Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd

hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke

opzegging te beëindigen zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

lndien MRH Kantoorinrichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haarverplichtingen kan voldoen is zij

gerechtelijk het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de

opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding

14.1 lndien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met MRH Kantoorinrichting gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan

ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen

jegens MRH Kantoorinrichting te voldoen, is MRH Kantoorinrichting gerechtigd, zonder ingebrekestelling

of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten

overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij

tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende

rechten.

14.2 Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden

verklaard, dan heeft de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomsten door

schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming

van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde

betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-

nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

15.1 MRH Kantoorinrichting neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te

leveren prestaties in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele

eigendom van een derde. lndien desondanks aan MRH Kantoorinrichting verwijt valt te maken van het

feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal MRH Kantoorinrichting, onverminderd de in

artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten

terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere

zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de

opdrachtgever MRH Kantoorinrichting tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van

degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

15.2 De door MRH Kantoorinrichting uitgebrachte aanbiedingen, alsmede door hem verstrekte adviezen,

tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en omschrijvingen blijven eigendom van MRH Kantoorinrichting en dienen indien geen overeenkomst met MRH Kantoorinrichting tot stand komt,

onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van

MRH Kantoorinrichting noch geheel of ten dele worden gekopieerd noch aan derden ter inzage

worden gegeven.

15.3 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden

vervaardigd, blijven eveneens eigendom van MRH Kantoorinrichting, ook al zijn daarvoor kosten in

rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door MRH Kantoorinrichting

geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen,

gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever

hiervan bericht te zenden.

Artikel 16 - Geschillen

16.1 Alle geschillen in aangelegenheden, waarop deze voorwvaarden van toepassing zijn zullen,

behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de

Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in

het arrondissement van de vestigingsplaats van MRH Kantoorinrichting worden voorgelegd.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

17.1 Voor alle aangelegenheden, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend

Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voowvaarden

zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke

niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 18 - Slotbepaling

18.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de

opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen, waarin

deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen

deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

De algemene verkoop- en levering voorwaarden van MRH Kantoorinrichter kunnen worden geraadpleegd op de website

www.mrh-kantoorinrichting.nl of www.mrhk.nl. Een exemplaar wordt meegezonden in PDF met onze offertes.

© 2020 MRHK -  Gemaakt door Semias -  Powered by Sitellite CMS